Facultatea de Kinetoterapie

MESAJUL DECANULUI

Motto: Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructele educaţiei sunt dulci! - Aristotel

Facultatea de Kinetoterapie din cadrul UNEFS București este singura facultate de profil din România. În alte centre universitare din ţară programele de studii în domeniul de licenţă Kinetoterapie se desfăşoară în cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport sau în cadrul unor departamente.
De curând, Facultatea de Kinetoterapie a împlinit 13 ani de existenţă, iar faptul că în toţi aceşti ani a rămas unică în spectrul universitar din România, este dovada calităţii pregătirii specialiştilor în recuperare medicală.
Alături de partenera ei, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Kinetoterapie încearcă să consolideze prestigiul naţional şi internaţional al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport, instituţie de învăţământ superior care numără aproape 95 de ani de existenţă.
Oferim tinerilor dornici de cunoaștere și educație programe de studiu compatibile cu cele ale Uniunii Europene, eșalonate pe cele trei cicluri universitare (licență, masterat, doctorat), posibilitate existentă în puține unități de profil din țară.
Activităţile didactice se desfăşoară sub atenta îndrumare a unui corp profesoral valoros, care asigură - prin cunoștințele și experiența acumulată și prin metode moderne de predare - pregătirea temeinică a viitorilor specialiști, tot mai competitivi și mai solicitați pe piața muncii, atât la nivel național, cât și internațional. De asemenea, dispunem de o infrastructură modernă, cu amfiteatre și laboratoare dotate la nivel european, cu spații de cazare și o bază sportivă generoasă.
Studenţii noştri au posibilitatea să se documenteze în sălile de lectură ale Bibliotecii Universităţii, care deţine un patrimoniu documentar valoros ce include cărţi, manuale, cursuri, publicaţii de specialitate româneşti şi străine, din domeniul educaţiei fizice, medicinei, psihologiei, pedagogiei, sociologiei, managementului etc.
Încurajăm deopotrivă tinerii studioși şi sportivii de performanţă, cărora le acordăm burse de studiu, de performanță științifică sau sportivă. De asemenea, le oferim posibilitatea unor mobilități externe prin parteneriatele încheiate cu universități prestigioase din Europa. Așadar, draagi tineri, vă asigurăm toate condițiile necesare pentru a continua tradiția de promovare a valorilor într-un cadru academic de excepție.

Vă așteptăm cu drag să deveniți studenții noștri și să
vă împliniți visele profesionale împreună cu noi!

Prof.univ. dr. Mariana Cordun

Prezentarea Facultății de Kinetoterapie

Facultatea de Kinetoterapie din cadrul Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti este singura structură organizatorică din România acreditată în domeniul Educaţie Fizică şi Sport. Înfiinţarea ei în anul 2002 (prin HG nr. 410/25.04.2002, publicată în M.O. nr. 313/13.05.2005) a confirmat în mod oficial tradiţia şi calitatea specialiştilor furnizaţi de instituţia noastră de învăţământ superior serviciilor de recuperare medicală.

Tradiţia Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti în acest sens este incontestabilă, deoarece încă de la înfiinţarea ei în anul 1923, s-a oferit studenţilor alternativa calificării în recuperare medicală, prin parcurgerea specializării Cultură Fizică Medicală. Ulterior, posibilitatea opţiunii pentru această specializare a apărut şi în cadrul altor facultăţi de educaţie fizică şi sport din ţară.

În anul 1992, din iniţiativa unui grup de lucru francez, care conducea proiectul „Kinetoterapia în România” şi în colaborare cu UMF „Carol Davila” – Bucureşti, planul de învăţământ al Specializării CFM din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din UNEFS se aliniază standardelor europene, specializarea este denumită Kinetoterapie, iar absolvenţii dobândesc calificarea de kinetoterapeuţi. Toate aceste modificări sunt agreate de Ministerul Sănătăţii, care îşi exprimă şi acordul în legătură cu recunoaşterea specialiştilor formați pentru reţeaua medicală.
Ca urmare, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei aprobă începând cu anul universitar 1992-1993 şcolarizarea în specializarea Kinetoterapie în cadrul UNEFS Bucureşti.

Integrarea României în Uniunea Europeană a impus creșterea calității educației. După semnarea Tratatului de aderare la U.E, în anul 2005, învăţământul superior a suferit un proces profund de restructurare. A fost adoptat sistemul LMD, potrivit căruia studiile universitare se desfășoară pe trei   cicluri: licență, masterat și doctorat. De asemenea, s-a introdus în mod obligatoriu sistemul european de credite transferabile (ECTS-European Credit Transfer System). Creditele se alocă tuturor componentelor educaționale ale unui program de studiu (cursuri, seminarii, stagii de practică, lucrări practice etc.) și măsoară activitatea studentului (rezultatele învățării), respectiv competențele dobândite de student la încheierea unui ciclu de învățământ. Sistemul de credite permite mobilitatea studenților, compatibilizarea pregătirii acestora, recunoașterea diplomelor și a perioadelor compacte de studii efectuate în alte universități, integrarea în normele învățământului european ș.a.

Potrivit HG 966/2011, publicată în MO nr. 697/2011, se obţine domeniul de licență Kinetoterapie, pentru Programul de studii universitare de licență Kinetoterapie și motricitate specială.

În anul 2012 se  modifică standardele ARACIS, şi ca urmare, începând cu anul universitar 2012-2013 se elaborează noi planuri de învăţământ, în acord cu noile cerinţe europene. Se introduc în curriculum discipline noi, care vizează patologii diverse şi mijloace complexe de recuperare şi se alocă un număr important de ore stagiilor clinice, pe care studenţii le efectuează în clinici prestigioase de recuperare medicală.

Oferta de studii

 Ciclul I reprezintă studiile universitare de licenţă cu o durată de 3 ani (180 credite). Programul de studii poartă denumirea de Kinetoterapie şi motricitate specială.

Pe lângă disciplinele medicale, studenţii sunt iniţiaţi şi în practicarea unor sporturi care pot fi aplicate ca mijloace asociate în scopul recuperării funcţionale după anumite patologii. Astfel, la sfârşitul celor 3 ani de studiu, absolvenţii dobândesc cunoștințe și competențe necesare exercitării profesiei de kinetoterapeut. După susţinerea examenului de licenţă, obțin diploma de licențiat în Kinetoterapie

Ciclul II reprezintă studiile universitare de masterat, cu o durată de 2 ani (120 credite). Masteranzii pot opta pentru unul din cele două programe acreditate:

Recuperare-reeducare motrică şi somato-funcţională

Nutriţie şi remodelare corporală

Se studiază discipline obligatorii, opţionale şi facultative, care realizează aprofundarea în specializare.

La finalizarea acestui ciclu, după susţinerea examenului de disertaţie, cunoştinţele generale şi de specialitate, precum şi competenţele generale şi de specialitate sunt confirmate prin obţinerea diplomei de „Master” în programul studiat.

Planurile de învățământ şi programele analitice aferente disciplinelor studiate au constituit baza semnării unor contracte de mobilităţi pentru studenţi şi cadre didactice cu universităţi din Franţa, Spania, Italia, Grecia, Portugalia, Danemarca și Albania. Derularea acestor parteneriate a condus la creșterea continuă a calității și a evidențiat în același timp recunoaşterea de care se bucură în spaţiul european programele de studii oferite de Facultatea de Kinetoterapie din UNEFS.

Contact

SECRETARIAT

Program cu publicul:

LUNI, MIERCURI, JOI
ora 9.30 - 12.30

MARŢI
ora 12.30 - 15.30

VINERI – NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL

PROGRAM CU PUBLICUL
PENTRU ELIBERARE ACTE STUDII
(DIPLOME LICENŢĂ/MASTER)

MIERCURI ORA 10.30 - 12.30 - FACULTATEA DE KINETOTERAPIE

JOI ORA 10.30 - 12.30 - FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

 

SECRETARIAT UNEFS

Secretar Şef U.N.E.F.S.: Ing. SILVIEA CONSTANTINESCU
Centrală U.N.E.F.S.: + 40/21 3164107 / int 203
e-mail: secretariat@unefs.ro

Secretariat FACULTATEA DE KINETOTERAPIE

Secretar Şef : Ec. AURELIA MANOLE
Centrală U.N.E.F.S.: + 40/21 3164107 / int 233

Secretariat FACULTATEA DE KINETOTERAPIE

Secretar Decanat: GEORGETA ŢONE
Centrală U.N.E.F.S.: + 40/21 3164107 / int. 232
Fax: + 40/21 3120400
e-mail: decanatkt@unefs.ro

Adresa: Bucureşti, str. Constantin Noica nr. 140, sector 6, CP 060057

Conducerea Facultății de Kinetoterapie

Decan

Prof.Univ. Dr. Mariana CORDUN

Director Departament Motricitate Specială și Recuperare Medicală

Conf. Univ. Dr. Carmen Liliana GHERGHEL

Consiliul facultății

 

Departamentul Motricitate Specială și Recuperare Medicală

Parteneri