Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera

Prezentare

PREZENTARE GENERALĂ

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (C.C.O.C.) din U.N.E.F.S. Bucureşti reprezintă o structură organizatorică înfiinţată cu scopul de a oferi consultanţă de specialitate studenţilor instituţiei noastre, (indiferent de programul de studiu pe care aceştia îl frecventează sau de forma de învăţământ), prin oferirea de oportunităţi de angajare a tinerilor din sistemul educaţional, materializate prin activităţi de consiliere şi orientare în carieră.

 

CADRUL LEGISLATIV

Centrul C.C.O.C. al U.N.E.F.S. Bucureşti funcţionează în conformitate cu M.O. Nr. 854/24.11.2014.(650-Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România) şi M.O. Nr.48/21.01.2015. (3.070-Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/2014). 

 

OBIECTIVELE GENERALE ALE C.C.O.C. din U.N.E.F.S. Bucureşti

C.C.O.C. are ca obiectiv fundamental oferirea de noi oportunităţi de angajare a tinerilor din sistemul educaţional, prin activităţi de consiliere şi orientare în carieră care vizează:

 • orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional;
 • reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
 • facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască nevoile şi provocările reale ale pieţei muncii;
 • creşterea angajabilităţii studenţilor în domeniile de studiu absolvite;
 • adaptarea serviciilor oferite de C.C.O.C .la nevoile reale ale şi pieţei forţei de muncă;
 • prezentarea ofertei noastre educaţionale la nivelul liceelor (anii terminali);
 • organizarea unor cursuri pentru dezvoltare personală;
 • stabilirea unor relaţii de colaborare cu structurile de conducere a U.N.E.F.S. Bucureşti;
 • stabilirea unor metode eficiente de comunicare între profesori şi studenţi;
 • stabilirea unor relaţii de colaborare cu organizaţiile studenţeşti şi cu îndrumătorii acestora;
 • demararea unor cercetări ce vizează profilul viitorului student al U.N.E.F.S.;
 • stabilirea unor parteneriate cu toate categoriile de instituţii sau persoane fizice care pot creşte calitatea, eficienţa şi utilitatea socială a serviciilor oferite de C.C.O.C. al U.N.E.F.S. Bucureşti;
 • identificarea unor surse de finanţare nerabursabile în vederea îmbunătăţirii bazei materiale şi activităţii C.C.O.C. al U.N.E.F.S. Bucureşti;
 • constituirea unei baze de date cu studenţii şi absolvenţii U.N.E.F.S. şi acelora care solicită locuri de muncă;
 • stabilirea unui plan anual de activităţi;
 • îmbunătăţirea bazei materiale al C.C.O.C.;
 • organizarea de întâlniri cu personalităţi din domeniile: Educaţiei Fizice şi Sportului, Kinetoterapiei;
 • organizarea de întâlniri cu personalităţi de succes, foşti absolvenţi ai U.N.E.F.S. Bucureşti;
 • analiza şi gestionarea previzională a solicitărilor pieţei muncii adresate studenţilor din U.N.E.F.S.

 

POPULAŢIA ŢINTĂ şi OBIECTIVELE SPECIFICE CENTRULUI de CONSILIERE şi ORIENTARE în CARIERĂ

C.C.O.C. al UNEFS Bucureşti se adresează:

1.       Elevilor de liceu (din anii terminali), potenţiali studenţi ai UNEFS Bucureşti.

Obiective:

- orientarea şi consilierea vocaţională conform criteriilor de admitere în învăţământul superior de   profil;
- informarea, consilierea şi orientarea cu privire la oferta  educaţională (studii de licenţă, masterale,     doctorale) şi admiterea în U..N..E..F.S.;
- pregătire pentru admitere (simulare) în U.N.E.F.S.

 

2.       Studenţilor din UNEFS Bucureşti: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; Facultatea de Kinetoterapie.

Obiective:

- informare privind necesarul de cunoştinţe, abilităţile şi competenţele corespunzătoare fiecărui ciclu de studii şi fiecărei specializări;
- sistemul de credite transferabile;
- admiterea la diferite forme de studii;
- regulamentele U.N.E.F.S.;
- modalităţile de cazare;
- modul de acordare a burselor;
- bibliotecile existente la nivelul U.N.E.F.S. şi a Centrului Universitar Bucureşti;
- activităţi de voluntariat şi colaborare cu ONG-uri;
- proiecte educative şi de integrare socială a studenţilor;
- acordarea de asistenţă cu privire la oportunităţile de studiu în străinătate;
- reactualizarea periodică a „Ghidului de studii";
- informare privind abandonul studiilor universitare;
- informare privind orientarea studenţilor către diferite specializări.

 

3.       Absolvenţilor UNEFS (profesori, antrenori, kinetoterapeuţi), aflaţi în diferite stadii de formare continuă.

Obiective:

- asigurarea informaţiilor  privind cererea şi oferta pieţei muncii în domeniile:  Educaţie  fizică şi Sport;Kinetoterapie;
- orientarea absolvenţilor spre cursuri de specializare sau perfecţionare;
- informaţii privind modul de prezentare şi susţinere a unui interviu;
- informaţii privind angajabilitatea absolvenţilor în domeniile  de studii absolvite.

 

4.       Persoanelor care sunt înscrise la cursurile oferite de U.N.E.F.S. Bucureşti.

Obiective:

- asigurarea informaţiilor privind desfăşurarea cursurilor;
- informaţii privind biblioteca din U.N.E.F.S. Bucureşti;
- informaţii cu privire la ofertele educaţionale ale U.N.E.F.S. Bucureşti.

  

ACTIVITĂŢI cu CARACTER GENERAL ALE C.C.O.C. din U.N.E.F.S. Bucureşti ce REZULTĂ din OBIECTIVELE PROPUSE

- seminarii de informare şi instruire destinate studenţilor şi specialiştilor din domeniu ce sunt implicaţi în programe de formare profesională;
- materiale de promovare a U.N.E.F.S. Bucureşti şi a domeniilor: Educaţie fizică şi sport,  Kinetoterapie;
- întâlniri periodice cu elevi, studenţi, absolvenţi şi posibili angajatori;
- realizarea şi actualizarea periodică a avizierului centrului;
- asistarea în conceperea de C.V. şi scrisori de intenţie/motivaţie;
- şedinţe de testare (motrică, psihologică) şi orientare vocaţională pentru elevi şi studenţi aflaţi în diferite etape ale formării profesionale;
- şedinţe de consiliere şi orientare profesională, individuale şi de grup;
- organizarea unui punct de informare al centrului;
- organizarea şi participarea la târguri educaţionale;
- prezentarea C.C.O.C. pe pagina de Internet a U.N.E.F.S. - ului;
- consilierea studenţilor cu rezultate situate la limita minimă a notelor obţinute la examene şi a celor care abandonează studiile;
- susţinerea unor cursuri de dezvotare personală cu specialişi din diferite domenii;
- organizarea unor prezentări cu teme ce vizează obiectivele  C.C.O.C.
- preocupări pentru îmbunătăţirea bazei materiale a C.C.O.C.

Programe Oferite

 • Ştiinţa Sportului şi Educaţia Fizică-domeniu de dezvoltare a carierei.
  • Prof. univ. dr. Stoica Marius
   Lect. univ.dr.Petre Răzvan
   Asist. univ. drd. Oana Ionescu Stoian
 • Consiliere, evaluare şi dezvoltare personală.
  • Conf.univ.dr. Mitrache Georgiana
   Asist.univ.dr. Predoiu Radu
 • Orientare în carieră.
  • Lect.univ.dr. Tudor Palade
   Asist. univ.dr.Murăreţu Daniel
   Asist.univ.drd. Bogdan Goga
 • Consilierea carierei.
  • Lect.univ.dr. Bejan Carmen
   Lect.univ. dr. Ana Maria Șuruba Rusen
   Asist. univ. dr. Stroescu Silvia
 • Departament de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii.
  • Conf. univ. dr. Gherghel Carmen
   Conf. univ. dr. Valeria Bălan
   Lect. univ. dr. Marius Stoicescu

Organigramă

Membrii departamentului C.C.O.C.

Prof.univ.dr. Teodoru Marian – Coordonator C.C.O.C.

Prof.univ.dr. Stoica Marius

Conf.univ.dr. Răzvan Petre

Conf.univ.dr Georgeta Mitrache

Conf.univ.dr. Carmen Gherghel

Conf.univ.dr. Valeria Bălan

Lect.univ.dr. Tudor Palade

Lect.univ.dr. Daniel Murărețu

Lect.univ.dr.Roxana Bejan Muresan

Lect.univ.dr.Ana Maria Șuruba Rusen

Lect.univ.dr. Silvia Stroescu

Lect.univ.dr. Marius Stoicescu

Asist.univ.dr. Oana Ionescu Stoian

Asist.univ.dr. Radu Predoiu

Asist.univ.dr. Bogdan Goga

 

Contact

Str. Constantin Noica, nr. 140, sector 6, Bucureşti,
Telefon centrală: (40.21) 31.64.107, interior 213
Fax: (00.40.21) 312.04.00,
Persoană de contact: Prof.univ.dr. Teodoru Marian
E-mail: 
ccocp@unefs.ro
Internet: 
www.unefs.ro