Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională

Prezentare

Cadrul legislativ de organizare și funcționare

În baza Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aMetodologiei cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare şi de dezvoltare profesională continuă (OMECTS 3163/01.02.2012), precum şi a Cartei UNEFS (2012), centrul îşi asumă formarea iniţială a specialiştilor prin programe postuniversitare şi pentru adulţi, destinate dobândirii de competenţe specifice unor ocupaţii din domeniului sportului.
Alături de documentele enumerate, cadrul normativ de reglementare privind formarea profesională continuă, care se va avea în vedere pentru organizarea activităţii CFDP va fi reprezentat de Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor,  Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor, Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare; Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, care reglementează evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite pe cale non-formală şi informală.

 

Misiunea şi obiectivele 

Misiunea CFDP este aceea de a asigura formarea iniţială şi continuă a specialiştilor la standarde europene pentru diferite ocupaţii din Educaţie fizică, sport şi kinetoterapie, precum şi asistenţă ştiinţifică şi metodologică pentru organizaţii şi specialişti care doresc să colaboreze cu UNEFS pe linia formării şi dezvoltării profesionale.
În acest context, principalele obiective ale CFDP sunt:

 • creşterea profesionalizării carierelor ocupaţionale din sport, educaţie fizică şi kinetoterapie;
 • identificarea oportunităţilor de formare pentru ocupaţii relativ noi în domeniu şi autorizarea de programe de formare de tip postuniversitar, formare continuă pentru cadre didactice, formare a adulţilor;
 • identificarea şi furnizarea unor programe de perfecţionare pentru cadrele didactice din UNEFS, în vederea valorificării noilor competenţe ale acestora în contextul programelor de formare continuă;
 • crearea de relaţii instituţionale în vederea includerii în oferta educaţională a cât mai multor programe menite să pregătească specialişti pentru domeniul sportului, educaţiei fizice şi kinetoterapiei;
 • stimularea cercetării cu caracter social şi psiho-pedagogic în domeniul ocupaţiilor specifice sportului, educaţiei fizice şi kinetoterapiei;
 • susţinerea promovării UNEFS ca principală instituţie de formare în domeniu, la nivel naţional şi creşterea vizibilităţii acesteia la nivel internaţional.

Pentru realizarea misiunii şi obiectivelor sale, CFDP colaborează cu toate structurile instituţionale ale UNEFS şi încheie parteneriate cu instituţii/organizaţii similare.
Având în vedere misiunea sa, aceea de a asigura profesionalizarea specialiştilor pentru diferite ocupaţii din domeniu, CFDP îşi propune organizarea activităţii didactice pe următoarele dimensiuni:

   1.Programe de formare continuă a cadrelor didactice. 
    2.Programe de studii postuniversitare. 
     3.Programe de formare pentru adulţi , realizate în condiţiile specifice ale Ordonanţelor nr.129/2000 şi nr.76/2004, privind formarea profesională a adulţilor.
      4.Programe de perfecţionare profesională pentru cadrele didactice şi cercetătorii din UNEFS.

      

     Oferta educațională

     Contact

     COORDONATOR:
     Prof.univ.dr. Monica Stănescu

     Telefon: + 40/21 3164106

     Fax: + 40/21 3120400

     e-mail: cfdp.unefs@yahoo.com

     SECRETARIAT:
     Georgeta Silișteanu

     Centrala U.N.E.F.S. : + 40/21 3164107 / int. 262

     Fax : + 40/21 3120400

     e-mail:  georgeta.silisteanu@gmail.com