Facultatea de Kinetoterapie

MESAJUL DECANULUI

Motto: Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructele educaţiei sunt dulci! - Aristotel

Facultatea de Kinetoterapie din cadrul UNEFS București este singura facultate de profil din România. În alte centre universitare din ţară programele de studii în domeniul de licenţă Kinetoterapie se desfăşoară în cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport sau în cadrul unor departamente.

În curând, Facultatea de Kinetoterapie va împlini 15 ani de existenţă, iar faptul că în toţi aceşti ani a rămas unică în spectrul universitar din România, este dovada calităţii pregătirii specialiştilor în recuperare medicală.

Alături de partenera ei, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Kinetoterapie încearcă să consolideze prestigiul naţional şi internaţional al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport, instituţie de învăţământ superior care va împlini în luna iunie 95 de ani de existenţă.

Oferim tinerilor dornici de cunoaștere și educație programe de studiu compatibile cu cele ale Uniunii Europene, eșalonate pe cele trei cicluri universitare (licență, masterat, doctorat), posibilitate existentă în puține unități de profil din țară.

Activităţile didactice se desfăşoară sub atenta îndrumare a unui corp profesoral valoros, care asigură - prin cunoștințele și experiența acumulată și prin metode moderne de predare - pregătirea temeinică a viitorilor specialiști, tot mai competitivi și mai solicitați pe piața muncii, atât la nivel național, cât și internațional. De asemenea, dispunem de o infrastructură modernă, cu amfiteatre și laboratoare dotate la nivel european, cu spații de cazare și o bază sportivă generoasă.

Studenţii noştri au posibilitatea să se documenteze în sălile de lectură ale Bibliotecii Universităţii, care deţine un patrimoniu documentar valoros ce include cărţi, manuale, cursuri, publicaţii de specialitate româneşti şi străine, din domeniul educaţiei fizice, medicinei, psihologiei, pedagogiei, sociologiei, managementului etc.
Încurajăm deopotrivă tinerii studioși şi sportivii de performanţă, cărora le acordăm burse de studiu, de performanță științifică sau sportivă. De asemenea, le oferim posibilitatea unor mobilități externe prin parteneriatele încheiate cu universități prestigioase din Europa. Așadar, draagi tineri, vă asigurăm toate condițiile necesare pentru a continua tradiția de promovare a valorilor într-un cadru academic de excepție.

Vă așteptăm cu drag să deveniți studenții noștri și să
vă împliniți visele profesionale împreună cu noi!

Prof.univ. dr. Mariana Cordun

Prezentarea Facultății de Kinetoterapie

Facultatea de Kinetoterapie din cadrul Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti este singura structură organizatorică din România acreditată în domeniul Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice. Înfiinţarea sa în anul 2002 (prin HG nr. 410/25.04.2002, publicată în M.O. nr. 313/13.05.2002) a confirmat în mod oficial tradiţia şi calitatea specialiştilor furnizaţi de instituţia noastră de învăţământ superior serviciilor de recuperare medicală.

Tradiţia Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti în acest sens este incontestabilă, deoarece încă de la înfiinţare, în anul 1923, s-a oferit studenţilor alternativa calificării în recuperare medicală, prin parcurgerea specializării Cultură Fizică Medicală. Ulterior, posibilitatea opţiunii pentru această specializare a apărut şi în cadrul altor facultăţi de educaţie fizică şi sport din ţară.

În anul 1992, din iniţiativa unui grup de lucru francez, care conducea proiectul „Kinetoterapia în România” şi în colaborare cu UMF „Carol Davila” – Bucureşti, planul de învăţământ al Specializării CFM din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din UNEFS se aliniază standardelor europene, specializarea este denumită Kinetoterapie, iar absolvenţii dobândesc calificarea de kinetoterapeuţi. Toate aceste modificări sunt agreate de Ministerul Sănătăţii, care îşi exprimă şi acordul în legătură cu recunoaşterea specialiştilor formați pentru reţeaua medicală.

Ca urmare, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei aprobă începând cu anul universitar 1992-1993 şcolarizarea în specializarea Kinetoterapie în cadrul UNEFS Bucureşti.

Integrarea României în Uniunea Europeană a impus creșterea calității educației; învăţământul superior a suferit un proces profund de restructurare. A fost adoptat sistemul LMD, potrivit căruia studiile universitare se desfășoară pe trei cicluri: licență, masterat și doctorat. De asemenea, s-a introdus în mod obligatoriu sistemul european de credite transferabile (ECTS-European Credit Transfer System). Creditele se alocă tuturor componentelor educaționale ale unui program de studiu (cursuri, seminarii, stagii de practică, lucrări practice etc.) și măsoară activitatea studentului (rezultatele învățării), respectiv competențele dobândite de student la încheierea unui ciclu de învățământ. Sistemul de credite permite mobilitatea studenților, compatibilizarea pregătirii acestora, recunoașterea diplomelor și a perioadelor compacte de studii efectuate în alte universități, integrarea în normele învățământului european ș.a.

Oferta de studii

Ciclul I reprezintă studiile universitare de licenţă cu o durată de 3 ani. În facutatea noastră se organizează programul Kinetoterapie şi motricitate specială.

Cele 180 credite sunt alocate unor discipline fundamentale și de specialitate, care asigură dobândirea cunoștințelor și competențelor necesare exercitării profesiei de kinetoterapeut. Studenții asimilează terminologia specifică domeniului (inclusiv într-o limbă de circulație internațională) și sunt inițiați în practicarea unor sporturi care pot fi aplicate în activitatea de recuperare medicală. De asemenea, efectuează o serie de stagii de practică în centre de asistenţă socială, refacere – recuperare şi în unităţi speciale de educaţie.
La finalizarea acestui ciclu, după susţinerea examenului de licenţă, absolvenții obțin diploma de licențiat în Kinetoterapie (potrivit HG 966/2011).

Ciclul II reprezintă studiile universitare de masterat, cu o durată de 2 ani (120 credite). Masteranzii pot opta pentru unul din cele două programe acreditate: Recuperare- reeducare motrică şi somato-funcţională sau Nutriţie şi remodelare corporală. Se studiază discipline obligatorii, opţionale şi facultative, care realizează aprofundarea în specializare.
La finalizarea acestui ciclu, după susţinerea examenului de disertaţie, cunoştinţele generale şi de specialitate, precum şi competenţele generale şi de specialitate sunt confirmate prin obţinerea diplomei de „Master” în programul studiat.

Recuperare-reeducare motrică şi somato-funcţională

 • Plan de învățământ Anul I
 • Plan de învățământ Anul II

Nutriţie şi remodelare corporală

 • Plan de învățământ Anul I
 • Plan de învățământ Anul II

Ciclul III reprezintă studiile universitare de doctorat, cu o durată de 3 ani (180 credite).

Planurile de învățământ şi programele analitice aferente disciplinelor studiate au constituit baza semnării unor contracte de mobilităţi pentru studenţi şi cadre didactice cu universităţi din Franţa, Spania, Italia, Grecia, Portugalia, Danemarca și Albania. Derularea acestor parteneriate a condus la creșterea continuă a calității și a evidențiat în același timp recunoaşterea de care se bucură în spaţiul european programele de studii oferite de Facultatea de Kinetoterapie din UNEFS.

Contact

Program de lucru - Secretariat

LUNI: 09:00 – 12:00
MARŢI: 12:30 – 15:30
MIERCURI: 09:00 – 12:00
JOI: 15:00 - 18:00
VINERI nu se lucrează cu publicul

 • Cerinţe secretariat: Dosar personal care cuprinde, obligatoriu, pe lângă actele depuse pentru admitere, Diploma de Bacalaureat , în original; Fişa de înscriere pentru fiecare an de studii; Dovada plăţii taxei de înmatriculare (pentru anul I).
 • Documente eliberate studenţilor: Carnet de student; Legitimaţie de transport; Carnet reducere CFR; Adeverinţă de student (la cerere).

 

Program de lucru - Casieria UNEFS

LUNI, MARȚI, MIERCURI, VINERI:

8:00 - 11:30 program cu publicul

11:30 - 13:00 program Bancă

13:00 - 16:30 program cu publicul

JOI:

10:00 - 11:30 program cu publicul

11:30 - 13:00 program Bancă

13:00 - 18:30 program cu publicul

SECRETARIAT UNEFS

Secretar Şef U.N.E.F.S.: Ing. SILVIEA CONSTANTINESCU
Centrală U.N.E.F.S.: + 40/21 3164107 / int 203
e-mail: secretariat@unefs.ro

Secretariat FACULTATEA DE KINETOTERAPIE

Secretar Şef : Ec. AURELIA MANOLE
Centrală U.N.E.F.S.: + 40/21 3164107 / int 233

Secretariat FACULTATEA DE KINETOTERAPIE

Secretar Decanat: GEORGETA ŢONE
Centrală U.N.E.F.S.: + 40/21 3164107 / int. 232
Fax: + 40/21 3120400
e-mail: decanatkt@unefs.ro

Adresa: Bucureşti, str. Constantin Noica nr. 140, sector 6, CP 060057

Conducerea Facultății de Kinetoterapie

Decan

Prof.Univ. Dr. Mariana CORDUN

Director Departament Motricitate Specială și Recuperare Medicală

Conf. Univ. Dr. Carmen Liliana GHERGHEL

Consiliul facultății

 • Prof. univ. dr. CORDUN MARIANA Decan Facultatea de Kinetoterapie
 • Conf. univ. dr. GHERGHEL CARMEN LILIANA Membru Director Departament
 • Prof.univ.dr. BUZESCU ALEXANDRU Membru
 • Conf.univ.dr. BRATU MIRCEA Membru
 • Lect.univ.dr. MINCULESCU COZETA-ANCA Membru
 • MAREȘ GEORGE Student – anul III
 • COCENESCU CRISTINA-MIHAELA Masterand – anul I

Departamentul Motricitate Specială și Recuperare Medicală

 • Gherghel Carmen-Liliana Director Departament Conferenţiar univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Apostu Mihaela Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Buzescu Alexandru Profesor univ. Doctor în ştiinţe medicale
 • Creţu Antoaneta Profesor univ. Doctor în ştiinţe medicale
 • Blendea Dan Corneliu Conferenţiar univ. Doctor în științe medicale
 • Bratu Mircea Conferenţiar univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • El-Bsat Ruxandra Conferenţiar univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Oprişescu Ioana-Neluţa Conferenţiar univ. Doctor în ştiinţe medicale
 • Popescu Anca-Dana Conferenţiar univ. Doctor în ştiinţe medicale
 • Predescu Corina Michaela Conferenţiar univ. Doctor în ştiinţe medicale
 • Geambaşu Adina Lector univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Minculescu Cozeta-Anca Lector univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Scurtu Liviu - Andrei Lector univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Glogojeanu Remus Relu Lector univ. Doctor în Științe medicale
 • Acasandrei Leonard Asistent univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Stoian Oana Cristiana Asistent univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Mitroi Sergiu Asistent univ. Doctorand în educaţie fizică şi sport
 • Goga Ioan Bogdan Asistent univ. Doctorand în educaţie fizică şi sport

Parteneri