Planuri de învățământ

Planuri de învățământ

Ciclul I – studii universitare de licenţă (durata: 3 ani – 180 credite), cu programele de studii acreditate / autorizate provizoriu:

Numărul de credite de studiu este acelaşi pentru formele de învăţământ cu frecvență și cu frecvenţă redusă.

Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării profesiilor conform competențelor și drepturilor corespunzătoare diplomei dobândite și a Registrului Național al Calificărilor, în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă.

La finalizarea acestui ciclu, după susţinerea examenului de licenţă, diploma obţinută în domeniul Educaţie fizică şi sport atestă atât cunoştinţele şi competenţele generale, cât şi specializarea obţinută.

Ciclul II – studii universitare de masterat (durata: 2 ani – 120 credite – învățământ cu frecvență), în cadrul cărora se poate parcurge unul dintre următoarele programe acreditate:

Studenţii îşi desfăşoară activitatea didactică în baza planurilor de studii, originale atât prin formularea domeniului de specializare, cât şi prin conţinuturile curriculei ce permit specializarea aprofundată într-un anumit domeniu profesional.

La finalizarea acestui ciclu, după susţinerea examenului de disertaţie, cunoştinţele generale şi de specialitate, precum şi competenţele generale şi de specialitate, sunt confirmate prin obţinerea diplomei de „Master” în programul studiat.

Studii postuniversitare (durata: 1 an – învățământ cu frecvență), cu programele de studii de formare şi dezvoltare profesională continuă:

  • Preparator fizic
  • Antrenor (a doua specializare)

Conținutul programului este astfel structurat încât să corespundă standardelor ocupaționale, corespunzătoare ocupațiilor cuprinse în COR. Numărul de credite este diferit în funcție de conținutul programului.

Ciclul I reprezintă studiile universitare de licenţă cu o durată de 3 ani.

În facutatea noastră se organizează programul Kinetoterapie şi motricitate specială.Cele 180 credite sunt alocate unor discipline fundamentale și de specialitate, care asigură dobândirea cunoștințelor și competențelor necesare exercitării profesiei de kinetoterapeut. Studenții asimilează terminologia specifică domeniului (inclusiv într-o limbă de circulație internațională) și sunt inițiați în practicarea unor sporturi care pot fi aplicate în activitatea de recuperare medicală. De asemenea, efectuează o serie de stagii de practică în centre de asistenţă socială, refacere – recuperare şi în unităţi speciale de educaţie.
La finalizarea acestui ciclu, după susţinerea examenului de licenţă, absolvenții obțin diploma de licențiat în Kinetoterapie (potrivit HG 966/2011).

Ciclul II reprezintă studiile universitare de masterat, cu o durată de 2 ani (120 credite).

Masteranzii pot opta pentru unul din cele două programe acreditate: Recuperare- reeducare motrică şi somato-funcţională sau Nutriţie şi remodelare corporală. Se studiază discipline obligatorii, opţionale şi facultative, care realizează aprofundarea în specializare.La finalizarea acestui ciclu, după susţinerea examenului de disertaţie, cunoştinţele generale şi de specialitate, precum şi competenţele generale şi de specialitate sunt confirmate prin obţinerea diplomei de „Master” în programul studiat.

Recuperare-reeducare motrică şi somato-funcţională

Nutriţie şi remodelare corporală

Ciclul III reprezintă studiile universitare de doctorat, cu o durată de 3 ani (180 credite).

Planurile de învățământ şi programele analitice aferente disciplinelor studiate au constituit baza semnării unor contracte de mobilităţi pentru studenţi şi cadre didactice cu universităţi din Franţa, Spania, Italia, Grecia, Portugalia, Danemarca și Albania. Derularea acestor parteneriate a condus la creșterea continuă a calității și a evidențiat în același timp recunoaşterea de care se bucură în spaţiul european programele de studii oferite de Facultatea de Kinetoterapie din UNEFS.